ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು

01

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು

02

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನಗಳನ್ನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಂಗಡಿಸಿದೆ. 

ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಏರಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತು

03